Lokale belastingen

Belastingen aan de gemeente of waterschap

Afhankelijk van of u huurt of eigenaar bent van uw bedrijfspand, betaalt u bepaalde belastingen aan de gemeente of het waterschap.

Ieder bedrijf moet onroerendezaakbelasting (OZB) betalen. Bent u alleen gebruiker (huur) van uw bedrijfspand dan betaalt u alleen een gebruikersheffing. Heeft u panden in eigendom dan betaalt u daarnaast ook per adres een eigenaarsheffing. De totale verschuldigde OZB-belasting wordt bepaald aan de hand van de economische waarde van uw pand. Deze waarde wordt in opdracht van de gemeente getaxeerd en geldt als heffingsgrondslag (u betaalt een jaarlijks door de gemeente vast te stellen bedrag per eenheid van duizend euro pandwaarde). Tegen de heffingsgrondslag kunt u gemotiveerd bezwaar aantekenen.

Precariobelasting

Heeft u naast uw eigen gronden ook nog openbare grond in gebruik dan betaalt u ook nog precariobelasting voor het vruchtgebruik van die grond.

Als de gemeente uw afval ophaalt, betaalt u reinigingsrechten en afvalstoffenheffing. Verder betaalt u rioolheffing en eventueel reclamebelasting. Voor nadere informatie neem contact op met de betreffende gemeente.

Waterschapbelasting

Als u eigenaar bent van grond, gebouwen en natuurterrein of als u een bedrijfsruimte gebruikt, betaalt u waterschapsbelasting.

Deze kan uit 3 delen bestaan:

  • een zuiveringsheffing
  • een verontreinigingsheffing
  • een watersysteemheffing.

De heffingsgrondslag is gelijk aan die van de gemeentelijke OZB-belasting en wordt rechtstreeks doorgegeven via uw gemeente aan het waterschap.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het waterschap: http://wro.waterschapsheffingenlimburg.nl/

Bent u een kleine zelfstandige ondernemer met een geringe betalingscapaciteit en hebt u geen of beperkt eigen vermogen? Dan kunt u in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van belastingen van uw gemeente en waterschap.

Login

User name
Passwort