Gebruiks- en milieuvergunning

Planzoneringen zijn het primaire niveau van de Nederlandse ruimtelijke wet- en regelgeving waarin bindende voorwaarden worden gesteld aan de aard en locatie van gebouwen alsmede de toegestane activiteiten in het gebied in kwestie.

Deze voorwaarden betekenen dat eisen worden gesteld t.a.v. bebouwingspercentage en -hoogte en tevens kunnen zoneringseisen en landschappelijke inpassing worden verlangd uit ecologische overwegingen. Om mens en het milieu te beschermen tegen verontreiniging, zijn er milieuvoorschriften die in acht moeten worden genomen:

  • Productieprocessen dienen uitstoot van stoffen alsook geluids- en geuremissies te voorkomen dan wel te verminderen tot de toegestane niveaus.
  • Diverse productie- en kwaliteitsnormen waaraan moet worden voldaan kunnen afhankelijk van de aard van productie en werkomstandigheden veiligheidsmaatregelen vereisen.

Meer informatie over mogelijke milieueisen of -beperkingen is beschikbaar bij de betreffende gemeentelijke autoriteiten.

Login

User name
Passwort