De aangepaste wetgeving voor uw project

Intellectuele eigendom

Nederland behoort tot de top 10 van landen als het gaat om bescherming van eigendomsrechten en intellectueel eigendom.

De Patent Act 1995 (Rijksoctrooiwet 1995) is geharmoniseerd met de bepalingen van het Europees Octrooiverdrag ('EPC') en het Patent Cooperation Treaty ('PCT'). Het bevat uitgebreide wettelijke regels met betrekking tot exclusiviteitsrechten voor bedenker/uitvinder van een nieuw product of proces.

Omgevingswet

Het algemene wettelijk kader voor bedrijfsvestigingen is vervat in de Wet op Ruimtelijke Ordening (Spatial Planning Act).

Alle vergunningseisen, met inbegrip van vrijstellingen van een bestemmingsplan, worden geregeld door de Omgevingswet. Voorheen had iedereen, die een industriële faciliteit wilde oprichten of uitbreiden, een heleboel verschillende vergunningen en vrijstellingen nodig. Door deze nieuwe Omgevingswet is nu nog maar één enkele vergunning nodig (de zogenaamde omgevingsvergunning). In de meeste gevallen is de lokale overheid de bevoegde autoriteit. Deze hoofdregel kent een beperkt aantal uitzonderingen voor grotere inrichtingen of industriële faciliteiten van provinciaal dan wel nationaal belang, waarvoor provincie of rijk de bevoegde autoriteit zijn.

Login

User name
Passwort