Nutsvoorzieningen en afval

Bedrijven die zich op een bedrijvenpark van de SPI vestigen, kunnen gebruikmaken van diverse aanbieders van nutsvoorzieningen.

Aansluiting op netten van aanbieders

De aansluiting op netten van aanbieders komt voor rekening van de koper van het perceel. Deze dient rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende aanbieders.

Gasleidingen en hoogspanningsleidingen

  • Indien er op of vlakbij het aangekochte perceel gasleidingen lopen, worden er strenge eisen gesteld door Fluxys. Ten minste 15 dagen voor de start van de werkzaamheden dient u contact op te nemen met deze onderneming (KB 21 september 1988): beschrijving van de volledige procedure.
  • Indien er op of vlakbij het perceel hoogspanningsleidingen lopen, worden er strenge eisen gesteld door de beheerder van deze infrastructuur (ELIA, TECTEO, ORES…). U dient contact op te nemen met de beheerder in het betreffende gebied.

Uithang- en reclameborden

De enige toegestane vermeldingen zijn:

  • de handelsnaam van de onderneming,
  • de naam van de onderneming,
  • de producten die de onderneming vervaardigt of verkoopt.

De plaatsing van uithang- en reclameborden dient verplicht te worden vermeld in de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning.

Riolering en waterzuivering

U wordt geadviseerd inlichtingen in te winnen over de soorten riolering en over de ligging van afvoersystemen voor afval- en hemelwater op het betreffende terrein, hetzij bij de dienst openbare werken van de gemeente hetzij bij AIDE.

Afvalstoffen en hinder

Iedere onderneming is verplicht vooraf een formulier over de milieueffecten in te vullen. De SPI adviseert om alle rubrieken zo objectief mogelijk in te vullen en te vermelden welke maatregelen zijn of zullen worden getroffen om de milieuhinder te beperken. Voor meer informatie en advies: Cellule des Conseillers en Environnement de l'UWE

  • Olieopslag: Er moet een opslagplaats voor afvalstoffen worden aangelegd die is beschermd tegen de zon. Deze moet over een niet-doorlatende bodembeschermlaag beschikken om grond- en bodemverontreiniging te voorkomen en moet voorzien zijn van veiligheidswanden (bij olieopslag).

Snel internet

Sommige bedrijvenparken beschikken over glasvezel.

In vijf parken van de SPI biedt de Waalse overheidsinstantie SOFICO – via diverse aanbieders – toegang tot glasvezel tegen zeer concurrerende voorwaarden. Deze technologie biedt vrijwel onbeperkte capaciteit. Voor de toegang tot glasvezel moeten er intern andere kabels worden aangelegd dan de gewone telefoonkabels.

Bij nieuwbouw wordt aangeraden om een extra buis te leggen van het trottoir tot in het bedrijfsgebouw. Te zijner tijd kan dan gemakkelijker, sneller en goedkoper glasvezelkabel worden aangelegd, omdat er geen sleuf hoeft te worden gegraven en er geen doorgang hoeft te worden gemaakt door de muur van het pand.

Login

User name
Passwort