Uw bedrijf oprichten in Belgisch Limburg

Bij het oprichten van een onderneming in Belgisch Limburg en bij uitbreiding in heel België, dienen een aantal stappen te worden ondernomen vooraleer u uw activiteit kan starten.

Vanaf het moment dat duidelijk is onder welke vennootschapsvorm u wilt gaan functioneren, welke activiteit u zal uitoefenen en op welke locatie dit zal doorgaan, zal een oprichtingsakte worden opgesteld. Deze oprichtingsakte vormt de basistekst bij de oprichting van een nieuwe vennootschap. Het gaat om een rechtshandeling die toelaat nieuwe rechten te creëren. Naargelang de op te richten vennootschapsvorm moet de akte worden opgesteld, hetzij als authentieke akte (notariële akte), hetzij als onderhandse akte.

Daarna moet u de oprichtingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel in het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van uw vennootschap. De griffier zal dan de identificatiegegevens van de onderneming invoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), die aan de vennootschap een ondernemingsnummer zal toekennen. De griffier zal ook zorgen voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Voor ondersteuning kan u terecht bij volgende diensten:

  • Flanders Investment & Trade
  • Agentschap Ondernemen Limburg

Deze stappen zijn hetzelfde voor zowel binnenlandse- als buitenlandse bedrijven, en elke onderneming kan hierbij beroep doen op de diensten van de bevoegde overheidsinstanties.

In tegenstelling tot een aantal andere landen is in België lidmaatschap bij een Kamer van Koophandel niet verplicht. Dit wil ook zeggen dat de rol van de Belgische kamers anders wordt ingevuld en wordt bijvoorbeeld het handelsregister niet door de kamers beheerd. De vrijheid van lidmaatschap zet kamers er echter toe aan om diensten aan te bieden die een duidelijke meerwaarde bieden aan hun leden, bijvoorbeeld:

  • Activiteiten rond duurzaam ondernemen
  • Stimulatie van innovatie

Meer informatie op:
www.belgischekamers.be
www.voka.be/limburg

Login

User name
Passwort